pomarańczowy megafon na pomarańczowym tle

Rekomendacje dla organizatorów

dobre praktyki

Wypra­co­wa­ne w trak­cie kam­pa­nii „Dostęp­na kul­tu­ra” stan­dar­dy wspar­cia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi mają ogrom­ne zna­cze­nie w kon­tek­ście prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu tej gru­py spo­łecz­nej.

Przy­go­to­wu­jąc poniż­sze wytycz­ne kon­sul­to­wa­li­śmy ich treść ze śro­do­wi­skiem osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Kata­log ten może być posze­rza­ny – cze­ka­my na sygna­ły od Was!

 

 1. Miej­sce par­kin­go­we dla oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi umiej­sco­wio­ne w naj­bliż­szym oto­cze­niu imprezy.
 2. Odręb­ny sektor/platforma dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, mała infra­struk­tu­ra (dosto­so­wa­ne toa­le­ty, itp.).
 3. Bez­płat­ny bilet dla opie­ku­na oso­by o umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym stop­niu albo widocz­nej niepełnosprawności.
 4. Utwar­dze­nie tere­nu wyda­rze­nia (dostęp­ność wewnętrz­nych dróg komunikacyjnych).
 5. Powszech­nie dostęp­ne infor­ma­cje dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej wydarzenia).
 6. Prze­szko­lo­ny per­so­nel na tere­nie impre­zy, w tym tłumacz/osoba prze­szko­lo­na w zakre­sie języ­ka migowego.
 7. Moż­li­wość wej­ścia na teren impre­zy psa prze­wod­ni­ka oso­by niewidomej.
 8. Dostęp­ność wydaw­nictw dla osób z niepełnosprawnościami.

Masz pytania?

Dłoń trzymająca okulary. W tle miejskie zabudowania

Warsztaty

oferta

Mili Ludzie to zespół ekspercki i moderatorski z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla osób w każdym wieku. Współpracujemy z instytucjami publicznymi oraz biznesem.

Pracujemy wykorzystując innowacyjne metody, na przykład Design Thinking czy Service Design. W czasie warsztatów pracujemy z przykładami rzeczywistych klientów, rozwijamy empatię i kreatywność, badamy ścieżki użytkowników (Customer Journey).
Pomagamy budować dobre doświadczenie klientów (User Experience), ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami (dzieci, młodzież, osoby w ciąży, rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy i seniorki).
Dbamy o dobrą atmosferę – nasze warsztaty to również okazja do sieciowania, integracji i przewietrzenia głowy.

Przykłady realizowanych szkoleń i warsztatów:

 • Obsługa klienta ze specjalnymi potrzebami
 • Uniwersalne projektowanie w praktyce
 • Warsztaty Design Thinking dla dzieci i młodzieży
 • Wydarzenie dostępne dla wszystkich
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami
 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami – aspekty prawne i finansowe
 • Kompetencje miękkie (radzenie sobie ze stresem, komunikacja, asertywność)
 • Badania jakościowe

Co o nas mówią?

“Warsztaty były prowadzone bardzo profesjonalnie i ciekawie. Z warsztatów wróciłem z nową energią do działania, zainspirowany i z głową pełną pomysłów. Przez dwa warsztatowe dni siedziałem z otwartymi ustami z zainteresowania i zafascynowania! Podstawową zaletą i korzyścią warsztatów jest zupełnie inna, nowa i świeża perspektywa myślenia zarówno o wydarzeniach kulturalnych jak i zagadnieniach związanych z codzienną rzeczywistością. Mind-blowing!”

„Podobała mi się atmosfera, nie była to nudna prezentacja, a przedstawianie co i jak,  jak ktoś może się czuć z tej „drugiej” strony poprzez zabawę bądź przyjemne zadania.”

Z przyjemnością przygotujemy warsztaty dla Twojego zespołu

Pogadajmy o Waszych potrzebach i zagadnieniach, które chcielibyście poruszyć. 

Widownia w kinie. Część osób korzysta ze sprzętu do audiodeskrypcji.

Audiodeskrypcja i tłumaczenie na PJM

oferta

Kultura to nasza pasja. Mamy wiele lat doświadczenia w dostosowywaniu wydarzeń kulturalnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i blisko współpracujemy z najlepszymi w kraju specjalistami.

Dzięki temu możemy zaoferować Tobie kompleksową obsługę wydarzenia:

 • Przygotowanie skryptu audiodeskrypcji wraz z nagraniem jej na nośnik
 • Przygotowanie i nagranie napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 • Odczyt audiodeskrypcji w czasie spektaklu teatralnego
 • Wynajem i obsługę zestawów słuchawkowych
 • Pomoc w wejściu i wyjściu z kina / teatru dla osób uczestniczących w wydarzeniu
 • Tłumaczenie na Polski Język Migowy podczas wydarzenia
 • Pomoc w rekrutacji uczestników wydarzenia

Wizualizacja ulotki "też tutaj jestem"

Ulotka

do pobrania

Ulotka zawiera najważniejsze wskazówki savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Jej treść jest wynikiem warsztatów projektowych, w których wzięły udział osoby z wielkopolskich instytucji kultury oraz wywiadów i opinii osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Idealna do dystrybucji w Twojej instytucji lub na wydarzeniu, które realizujesz. 

Dzięki niej więcej osób będzie miało szansę oswojenia się z tym tematem i udzielenia umiejętnej pomocy. Jeśli ta pomoc jest potrzebna. Bo najważniejsze przesłanie publikacji to:

Chcesz mi pomóc? Zapytaj, czy tego potrzebuję. Jeśli tak, powiem Ci co możesz zrobić.

 

Ręce i tułów osoby piszącej na laptopie.

Szablon informacji

do pobrania

Łatwo dostępna informacja o wydarzeniu i jego dostępności często przesądza o tym, czy osoba z niepełnosprawnością weźmie w nim udział.

W tym miejscu możesz pobrać szablon przykładowej informacji, którą po uzupełnieniu i spersonalizowaniu, możesz umieścić na stronie swojej instytucji, stronie wydarzenia lub w informacjach prasowych.

 

Plecy mężczyzny w czapeczce z daszkiem. Mężczyzna stoi przed białą ścianą pokrytą kolorowymi kartkami z zapiskami.

Konspekt dostępnego wydarzenia

do pobrania

Wiesz, że dostępność jest ważna ale nie wiesz, od czego zacząć?

Dokument, który dla Ciebie przygotowaliśmy może pomóc Ci zaplanować działania i budżet.

 

Strona została wykonana w ramach projektu "Wielkopolska kultura - dostępna!" współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.